Genomförda forum

Kontakta oss för bildspel och inspelningar

Samordningsförbundet Roslagen vill påminna att både bildspel och inspelningar från webbinarium är avsedda för eget bruk som minneshjälpmedel. Vi önskar att de inte sprids vidare eller används på annat sätt.

Våra webbinarier spelas ibland in så länge inte invändning ges från någon av deltagarna. Inspelningarna finns tillgängliga via länk under en begränsad tid efter varje webbinarium för de som inte kunde närvara eller vill ta del av innehållet igen. Även vissa bildspel finns tillgängliga vid förfrågan.

Ett år med Lumena Roslagen

Informationswebbinarium 2024-05-13

Den 13 maj höll Samordningsförbundet Roslagen ett informationswebbinarium om socialfondsprojekt Lumena Conecto i Roslagen.

Den 1 maj 2024 har projektet pågått i ett år och under webbinariet berättade vår Förbundschef Sophia Dahlgren och projektledaren Christer Rindensbacher om hur det har gått under året. 

Medverkade gjorde också Magnus Axelsson från det myndighetsgemensamma teamet som berättade om hur det går till att remittera in deltagare till projektet.

Förbundet planerar att hålla liknande informationswebbinarium en gång per termin. Nästa webbinarium kommer att ske under våren 2024.

Projektet Lumena Conecto Roslagen

Informationswebbinarium 2023-09-11

Den 11 september höll Samordningsförbundet Roslagen ett informationswebbinarium om socialfondsprojekt Lumena Conecto i Roslagen.

Under webbinariet berättade vår Förbundschef Sophia Dahlgren och projektledaren Christer Rindensbacher om projektet. De gick igenom hur projektet kommer att fungera och hur deltagarnas resa genom projektet kan se ut.

Medverkade gjorde också Carina Lindblom och Magnus Axelsson från det myndighetsgemensamma teamet som berättade om hur det går till att remittera in deltagare till projektet.

Förbundet planerar att hålla liknande informationswebbinarium en gång per termin. Nästa webbinarium kommer att ske under våren 2024.

Lokal uppstart av Lumena Conecto i Roslagen

Uppstartsmöte 2023-09-01

Den 1 september bjöd Samordningsförbundet Roslagen in till ett uppstartsmöte för socialfondsprojektet Lumena Conecto. På plats fanns projektmedarbetare och chefer från projektets samtliga kommuner, medlemmar från både den strategiska och den operativa styrgruppen samt personer som är eller har varit en del av målgruppen projektet vänder sig till. 

Under mötet fick deltagarna lyssna på en presentation från den regionala projektledningen om det länsövergripande projektet. Sedan tog Roslagens förbundschef Sophia Dahlgren över ordet och berättade mer om vårt delprojekt i Roslagen. 

Under fikapausen inleddes gruppdiskussioner vid borden där deltagarna fick svara på tre frågor om vilka förväntningar som finns på projektet, vad de kan bidra med och övriga medskick till projektet. Deltagarna fick skriva in sina svar i Mentimeter och du kan hitta svaren vid bildspelen från mötet. 

Information om projektet Lumena Roslagen

Webbinarium 2023-06-12

Den 12 juni höll vi ett informationswebbinarium om vårt nystartade socialfondsprojekt Lumena Roslagen.

Under webbinariet berättade vår Förbundschef Sophia Dahlgren och projektledaren Christer Rindensbacher om projektet. De gick igenom hur projektet kommer att fungera och hur deltagarnas resa genom projektet kan se ut. 

Medverkade gjorde också Carina Lindblom och Magnus Axelsson från det myndighetsgemensamma teamet som berättade om hur det går till att remittera in deltagare till projektet. 

Föreläsning om socioekonomisk studie av MIA Vidare

Webbinarium 2023-03-22

Den 22 mars bjöd Samordningsförbundet in till ett webbinarium där vi redovisade vår socioekonomiska studie av det avslutade projektet MIA Vidare Roslagen. 

Föreläsare var Annette Dünkelberg som genomförde studien. Hon var på plats i vår lokal i Tibble kyrka för att dela med sig av resultatet.

Frågestund om vårt nya socialfondsprojekt

Webbinarium 2023-02-24

Den 24 februari höll förbundet ett webbinarium med information och frågestund om vårt nya socialfondsprojekt Lumena som kommer att starta i april/maj.

Webbinariet var öppet för alla intresserade och vi svarade på frågor och delade med oss av den senaste informationen kring arbetet med att starta upp projektet. 

 

I bildspelet hittar du informationen som gavs ut under webbinariet. 

SAMSUS Forum

Webbinarium 2022-11-09

SAMSUS består av en arbetsgrupp som tillsammans arbetar med att få till en lokal samsyn kring arbetet med målgruppen sjukskrivna som inte har sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Under forumet tittade vi tillbaka på vad som hänt under det senaste året. Arbetsgruppen och Förbundschef Sophia Dahlgren svarade på frågor som: Har målgruppen minskat eller ökat? Hur många ansökningar får försäkringskassan in om samordnad rehabilitering för den här målgruppen?

På webbinariet berättade arbetsgruppen också mer om processen att ansöka om samordnad rehabilitering. Deltagarna fick ta del av en processkarta som gruppen tagit fram. Kartan beskriver hur ansökan om samordnad rehabilitering går till och vad det kan leda till.

Vi gick också igenom en gränssnittskarta för arbetsinriktade insatser som gruppen tagit fram. Kartan är riktad till tjänstemän som en vägledning om vart du kan vända dig när din deltagare är redo för nästa steg närmre arbete eller studier.

Du hittar mer information om både process- och gränssnittskartan på vår sida om SAMSUS.

» Klicka här för att läsa mer.

Inför ESF utlysning av projektmedel

Workshop 2022-05-24

Den 24 maj 2022 höll Samordningsförbundet Roslagen i en workshop om en kommande socialfondsansökan. Regeringen beslutade 2021 om ett nationellt socialfondsprogram för perioden 2022–2027 (ESF+). Programmet omfattar ungefär 6,5 miljarder kronor och utlysningen kommer ut strax innan sommaren.

De åtta Samordningsförbundet i Stockholms län avser att tillsammans söka medel. Detta med anledning av de fördelar och utvärderingsmöjligheter som ett större projekt ger.

Workshopen inleddes med en kort föreläsning med information och förslag om det kommande projektet och ansökan. 

Talare: Sophia Dahlgren, Förbundschef i Roslagen och Annica Falk, Förbundschef i Samsund.

Samverkan med Arbetsintegrerande sociala företag i Roslagen

Webbinarium 2022-04-07

Den 7 april bjöd Samordningsförbundet in verksamhetsledaren för det nya ASF:et ”Spira” som under våren etablerat sig i Danderyds kommun. Vi fick höra om deras arbete med att etablera ett nytt ASF och vilken verksamhet de bedriver. 

Är ASF något nytt för dig? I början av Webbinariet gavs en kort introduktion om vilken roll ASF:en spelar i dagens samhälle. Deltagarna fick också en kort presentation av Coompanion.

Komplexiteten att utfärda medicinska underlag

Webbinarium 2022-03-03

Den 3 mars 2022 bjöd Samordningsförbundet Roslagen in psykiater Emanuele del Giudice, verksam vid Centrum för psykiatriforskning Karolinska sjukhuset för att i en föreläsning dela med sig av sina erfarenheter från psykiatrin. Föreläsningen handlade om komplexiteten och svårigheterna att utfärda medicinska underlag och de dilemman som läkare ställs inför. 

Vill du veta mer om den danska forskningsstudien BIP?

Webbinarium 2021-12-07

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) bidrar till kunskap om vilka indikatorer som skapar progression mot arbete, studier och egen försörjning för personer med behov av samordnade insatser från flera aktörer.

Samordningsförbundet Roslagen vill sprida BIPs resultat till våra medlemmar och inleda ett arbete enligt de metoder som visat sig fram­gångsrika. I det här webbinariet fick vi veta hur Samordningsförbundet i Halland arbetar med att inkludera BIP i sin verksamhet.

Fredrik Tågsjö  från Samordningsförbundet Halland ledde halvdagen. Han varvade berättelser om förbundets arbete med information om BIP-studien från Vaexthuset i Danmark.  Samordningsförbundet Stockholms stad och VärNa bjöd också in sina medlemmar att delta.

Våld i nära relationer

Webbinarium 2021-11-19

Funderar du ibland på vad du skulle göra om du möter på en medborgare som blivit utsatt för våld i en nära relation? Hur skulle du reagera och vad kan du göra?

Detta webbinarium handlade om våld i nära relationer. Föreläsningen var en del av Samordnings-förbundets sätt att uppmärksamma ”En vecka fri från våld”, som är en återkommande nationell kampanj-och aktivitetsvecka med syfte att synliggöra det våldspreventiva arbetet.

Föreläsare var Maria Jönsson från Alternativ till våld (ATV) i Täby. Hon pratade om vad som räknas som våld i nära relationer, hur man upptäcker det samt hur man bemöter det och vad man kan göra.

SAMSUS-Forum - Sjukskrivna utan sjukpenning

Webbinarium 2021-11-12

Samordningsförbundet har sedan 2019 en arbetsgrupp vars syfte är att få till en samsyn mellan medlemmarna avseende målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning (SAMSUS).

Målgruppen kan vara personer som uppbär ekonomiskt bistånd, med sjukskrivning som orsak och som inte har rätt till sjukpenning på grund av de exempelvis inte har en sjukpennings-grundande inkomst.

Hur ser målgruppen ut? Hos vilka medlemmar i förbundet finns målgruppen? Hur många individer rör det sig om? Vad är deras utmaningar?

Vad är tjänstemännens utmaningar i arbetet med målgruppen?
Varför är det viktigt att arbeta med målgruppen? Varför skapade vi en arbetsgrupp?

Tjänstemannarollen i den offentliga verksamheten - Del 2

Webbinarium 2021-09-09

Offentliganställda agerar i ett system, vars beståndsdelar styrs av olika förutsättningar. Inom  områden som ekonomi, juridik, teknik och människor skiljer sig offentlig sektor på flera viktiga punkter från den privata sektorn av arbetslivet.

Webbinariets föreläsare var Bo Månson från Uppsala universitet. Han föreläste om de unika förutsättningar som gäller för ledarskap och medarbetarskap i offentligt styrd verksamhet. Under två föreläsningar fick deltagarna en överblick över det landskap som chefer och medarbetare i en offentlig tjänst har att navigera i och hur man kan hantera de olika utmaningar som följer av det offentliga uppdraget. 

Tjänstemannarollen i den offentliga verksamheten - Del 1

Webbinarium 2021-09-06

Offentliganställda agerar i ett system, vars beståndsdelar styrs av olika förutsättningar. Inom  områden som ekonomi, juridik, teknik och människor skiljer sig offentlig sektor på flera viktiga punkter från den privata sektorn av arbetslivet.

Webbinariets föreläsare var Bo Månson från Uppsala universitet. Han föreläste om de unika förutsättningar som gäller för ledarskap och medarbetarskap i offentligt styrd verksamhet. Under två föreläsningar fick deltagarna en överblick över det landskap som chefer och medarbetare i en offentlig tjänst har att navigera i och hur man kan hantera de olika utmaningar som följer av det offentliga uppdraget. 

Läkarintyget en dörröppnare till välfärden

Webbinarium 2021-05-07

Välfärdssystemet består av många myndigheter, arbetslöshetskassor, vårdgivare och kommuner. En vanlig uppfattning är att var och en sköter sitt enligt respektive regelverk. I verkligheten är det tvärtom så att välfärdssystemet hänger ihop genom ett intrikat nät av beroenden av intygen inom myndigheter, arbetslöshetskassor och kommuner.

Representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommuner och Vårdgivare (rehabiliteringskoordinator) informerade vid detta tillfälle om sitt uppdrag, hur de tolkar läkarintygen och vad de används till.

Framgångsrik samhällsutveckling - samverkan med sociala företag

Webbinarium 2021-04-28

Sveriges kommuner och regioner står inför stora samhällsutmaningar likväl som enorma kompetensförsörjningsutmaningar. SKR har tillsammans med tolv kommuner precis påbörjat ett ESF-finansierat projekt där målet är att skapa modeller för en hållbar samverkansstruktur och fler affärer mellan kommuner och sociala företag – allt för att tillsammans bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad.

Den 28 april bjöd Samordningsförbundet in Åsa Bengtsson och Ronney Olsson från SKR:s ”Utvecklingsnätverk sociala företag” och vi fick lära oss mer om vad sociala företag är och varför det offentliga bör ta vara på den inneboende resursen som det innebär att samverka och skapa affärer med sociala företag. Vi fick även träffa representanter från Tierps kommun, en av de tolv medverkande kommuner i utvecklingsnätverket, som berättade om sina tankar med kommunens samverkan med sociala företag, vilka möjligheter de ser och vilka utmaningar de möter på vägen.

Informationsmöte MIA Vidare Roslagen

Webbinarium 2021-04-26

Ett digitalt frukostmöte där personal från projektet bjöd på information om arbetssätt, insatser och hur vi tillsammans kan arbeta för att personer ur vår målgrupp närmar sig arbetsmarknaden. 

Effektutvärdering MIA Roslagen

Webbinarium 2021-03-22

Ett webbinarium om effektstudien av projekt ”Mobilisering inför arbete” (MIA) Roslagen, som bedrevs under perioden 2017-2020. Projektet har därefter fortsatt i förlängningsprojektet MIA-vidare som ska pågå till 2022.

Samordningsförbundet Roslagen och dess medlemmar driver projektet i Stockholm nordost-kommunerna för målgrupp som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden.

Fram till sommaren 2020 hade 159 deltagare avslutats i MIA projektet varav 21% till arbete eller studier. Deltagarnas offentliga försörjning hade sjunkit från 1,71 mkr till 1, 41mkr.

Vi valde att titta lite närmre på vad detta. Vad och vilken insats var det som gav effekt?

Den 22 mars bjöd vi in utvärderaren Annette Dünkelberg som under hösten 2020 genomförde en effektutvärdering av projektet MIA Roslagen.