Verksamhet och insatser

Samordningsförbundens roll är att verka för att medborgarna ska få det stöd och  den rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Förbundet finansierar insatser riktade till målgrupper som står långt från arbetsmarknaden och behöver stöd från olika myndigheter för att kunna börja studera eller arbeta.  Det kan vara unga som avslutat skolan i förtid, personer med psykiska funktionshinder eller nyanlända som behöver integreras i arbetsliv och samhälle. Insatser ska vara ett komplement till ordinarie rehabiliteringssinsatser och bygga på  samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunerna. 

Förbundet arbetar genom strukturella insatserna VårddialogForum ,InsatskatalogStödja Arbetsintegrerande sociala företag och arbetsgruppen för “Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning“. Insatserna avser bidra till att utveckla en gemensam samverkanskultur mellan medlemmarna samt ”främja tilltron och kunskapen om varandras verksamheter. Förbundet finansierar en personalresurs för genomförandet av de strukturella insatserna.
Läs mer under “Vår verksamhet”.

Förbundet finansierar en operativ individinsats, vårt projekt “MIA vidare Roslagen”. Läs mer under menyn “Vårt projekt MIA vidare