MIA Vidare är en samverkansprojekt mellan åtta samordningsförbund i Stockholms län och som medfinansieras av Europeiska Socialfonden. Genom en kraftsamling tillsammans med samordningsförbundens parter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, tjugo kommuner och Region Stockholm utvecklar vi metoder och arbetssätt och stärker samverkan. Vårt mål är att ingen ska hamna mellan stolarna i sina kontakter med myndigheterna. Fram till 2022 kommer cirka 1 900 personer i Stockholms län att få stöd att närma sig arbetsmarknaden genom MIA.

MIA Vidare Roslagen är ett delprojekt i det länsövergripande MIA Vidare projektet och bedrivs i kommunerna Danderyd, Vaxholm, Österåker, Täby, Vallentuna och Norrtälje. Fram till 2022 kommer cirka 330 personer i Roslagen att få stöd att närma sig arbetsmarknaden via delprojektet MIA Vidare Roslagen.

Vår målgrupp är personer mellan 16 och 64 år boende i de ovannämnda kommunerna. Deltagarna har ofta en komplex situation och behöver ett samordnat stöd för att bli självförsörjande.

Projektets övergripande mål är att erbjuda samordnat stöd för att fler personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna öka sina möjligheter till arbete och egen försörjning. Projektet bygger på att deltagarna genom rätt stöd och insatser ska nå eller närma sig arbete/studier eller ordinarie arbetslivsinriktade insatser.

Våra metoder/insatser är

  • Samverkansteam, där representanter från alla fyra parter ingår. De genomför tillsammans en kartläggning tillsammans med deltagarnas och mynnar ut i en myndighetsgemensam planering.
  • Ungdomsvägledning utifrån motiverande samtalsmetodik. Avser deltagare mellan 16-24 år som vill åter till studier eller arbete.
  • Motiverande och arbetslivsinriktad kurs.
  • Supported employment– individanpassat stöd för att finna, få och behålla ett arbete.
  • Arbetsträning  på arbetsintegrerande sociala företag och/eller hos externa arbetsgivare.

 

Mer information om det länsöverskridande projektet hittar du :
Web: www.miaprojektet.se , Facebook: MIA-projektet, Instagram: @miaprojektet          

Hur du får kontakt med MIA och mer information om insatser  finner du i menyn till ovan.