Vårddialog

Ett utvecklingsområde är att engagera och involvera de lokala vårdgivarna i samverkan. Förbundet för dialog med region Stockholm, lokala vårdgivare och rehabiliteringskoordinatorer samt Försäkringskassans samverkansansvarige.

Syftet är att analysera och kartlägga behov av insatser och samarbete. 

Prioritering är att i första hand skapa kontakt med lokala vårdgivare inom psykiatrin. Under rådande pandemi har vårddialogen från förbundets sida främst fokuserats på att utveckla samarbetet med rehabiliteringskoordinatorerna (REKO). 

Vad gör en rehabiliteringskoordinator?

I det inspelade seminariet från november 2020 “Vad gör en rehabkoordinator”, berättar Ewa Allhammar Meuller om rehabiliteringskoordinatorernas roll och arbete.

Rehabiliteringskoordinatorer stödjer sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen och ska underlätta för patienterna att återgå i arbete eller inträda i arbetslivet. 

Insatsansvarig

Karin Daun

Kommande sammanträden