Kunskapsstöd om sociala företag

Sociala företag gör skillnad

Vi hjälper dig att ta vara på kompetensen som finns

Sociala företag erbjuder förrehabiliterande arbetsträning som alltid utgår från varje persons individuella behov. Du får en arbetsträning som sätter fokus på personlig utveckling och att hjälpa människor att ta ett steg närmre arbete och egen försörjning.

Sociala företag erbjuder förrehabiliterande arbetsträning som alltid utgår från varje persons individuella behov.

Du får en arbetsträning som sätter fokus på personlig utveckling och att hjälpa människor att ta ett steg närmre arbete och egen försörjning.

Vi hjälper dig med:

Om insatsen

Intresset för arbetsträningsplatser på sociala företag är stort. Men förbundet har också sett att kunskapen kring sociala företag och deras förutsättningar ofta är låg. Därför har förbundet en samordnare som kan ge våra medlemmar kunskapsstöd och kompetensstärkande insatser om sociala företag. 

Vad menar vi med sociala företag?

När vi pratar om sociala företag menar vi också arbetsintegrerande sociala företag (ASF). 

Anledningen till att vi numera säger sociala företag är att förbundet har märkt att benämningen sociala företag är vanligare än ASF. Vi hoppas att det ska skapa större igenkänning och intresse från politiker, tjänstepersoner och andra hos våra medlemsparter. 

Läs mer om insatsen

Kunskapsbank

Samordningsförbundet har skapat en kunskapsbank med information om sociala företag. Vi har märkt att sociala företag kan ses som komplexa och det finns såväl fördomar som frågetecken kring dem. 

Därför vill vi att kunskapsbanken ska fungera som ett utbildningsverktyg till våra medlemmar. Här kan du hitta information som hjälper dig att få en bättre förståelse för vad sociala företag är och hur de fungerar. 

Frågor och svar

Finns din fråga inte här eller vill du veta mer?

Syfte  och mål

Ett socialt företag, även känt som socialt entreprenörskap eller socialt företagande, är en typ av företag vars huvudsyfte är att lösa samhällsproblem och skapa en social förändring. Till skillnad från traditionella företag är det primära målet för ett socialt företag att generera positiva sociala och/eller miljömässiga resultat snarare än enbart ekonomisk vinst.

Verksamheten

Ett socialt företag kan bedriva affärsverksamhet inom olika sektorer och det viktigaste kännetecknet är att företaget fokuserar på att lösa samhällsutmaningar. Det kan vara att exempelvis arbeta med att minska fattigdom, förbättra miljön, främja hälsa och/eller skapa sysselsättning för marginaliserade grupper.

Affärsmodel och ekonomi

Sociala företag använder ofta innovativa affärsmodeller för att uppnå sina sociala mål. Dom kombinerar även kommersiell försäljning med sociala insatser. En viktig princip inom socialt företagande är hur dom hanterar det ekonomiska överskottet. Istället för att fördela vinsten till aktieägare eller ägare, återinvesterar sociala företag ofta sina vinster i verksamheten för att utvidga sin påverkan och uppnå sina sociala mål på ett hållbart sätt. 

En specifik typ av socialt företag

Sociala företag som fokuserar på arbetsrehabilitering och arbetsträning kallas för arbetsintegrerande sociala företag (ASF).

ASF driver näringsverksamhet där det främsta syftet med verksamheten är att erbjuda sysselsättning, arbetsträning och anpassade anställningar åt människor som har svårt att komma in och få fäste på arbetsmarknaden.

Verksamheten

Arbetsintegrerande sociala företag är inkluderande arbetsplatser som genom sin verksamhet hjälper till att integrera människor i samhälle och arbetsliv. Sociala företag erbjuder arbetsträning som sätter individens behov i fokus med ambitionen att skapa hållbara anställningar för människor med funktionsnedsättningar eller andra typer av svårigheter.

Affärsmodell och ekonomi

Ett socialt företag är fristående från offentlig sektor och ägs eller drivs med stor inflytande från medarbetarna. Eftersom syftet med verksamheten är att erbjuda arbete och hjälpa människor in på arbetsmarknaden återinvesteras eventuella vinster till den egna eller liknande verksamheter.

Att hitta användare av tjänsten

Största utmaningen för sociala företag är att samhällstjänsten som företagen erbjuder – arbetsrehabilitering/arbetsträning inte används i någon större utsträckning trots att behovet finns.

Syftet för sociala företagen är samhällstjänsten – arbetsrehabilitering / arbetsträning. Verktygen för att kunna utföra tjänsten kan vara att driva café, second hand butik, sälja företagstjänster, återbruksverkstad, hunddagis, hotell och konferens.

Skälig ekonomisk kompensation

Företagen behöver skälig ekonomisk kompensation för arbetet som utförs. Upphandlingar som är gjorda för sociala företagen under senaste 5 åren har haft kravet att företaget endast får betalt om den arbetstränande kommer.

För att förstå helheten så behöver man också ta in i beräkningen att personerna som företagen tar emot på arbetsrehabilitering/arbetsträning har varit borta från arbetsmarknaden under många år och majoriteten är väldigt sköra. Om en person inte klarar av att komma till sin arbetsträning en dag får företaget inga pengar men personalen måste fortfarande vara på plats.

En framtida lösning kan vara att ta del av SKR´s arbete. SKR har drivit ett ESF projekt och gett ut en metodbok där dom belyser värdet och vikten att kommunen och regioner upphandlar olika typer av tjänster av sociala företag för att möta utmaningarna i välfärden. Det behöver inte alltid vara samhällstjänsten som upphandlas utan det kan också vara upphandling som riktar sig till verktygen i företaget – upphandling av fikabröd, renovering av möbler eller upphandling av konferenslokaler för att nämna några vägar.

Skapa en långsiktig och hållbar tjänst

Under 6 år så har Samordningsförbundet drivit 2 ESF projekt – MIA och MIA Vidare. Under dom åren köpte projektet arbetsträningsplatser på 9 av dom sociala företagen i Roslagen. Detta avslutades under hösten 2022. Nu har ett nytt ESF projekt startat – Lumena och även det kommer upphandla arbetsträningsplatser av sociala företag.

Det är en trolig orsak varför kommuner inte upphandlar arbetsträningsplatser men det försvårar överlevnaden av företagen eftersom samhällstjänsten är huvudsyftet till att företagen existerar. Det är också en annan pusselbit till att sociala företagen har en väldigt ohållbar grund att stå på eftersom projektmedel inte skapar långsiktighet.

Inte samma förutsättningar som vanliga företag

Sociala företag arbetar inte efter samma förutsättningar som vanliga företag eftersom huvudsyftet är en samhällstjänst. Sociala företagen anställer även personer som arbetstränat på företaget med funktionsvariationer främst genom lönebidrag. På företaget arbetar personerna 100 % av sin arbetsförmåga som kan vara 25–100 % med individuella anpassningar efter behov och dagsform.

Antalet sociala företag i Roslagen minskar

Sociala företag i Roslagen utför en samhällstjänst som inte tas tillvara vilket utmynnar i att antalet sociala företag minskar. Hösten 2022 fanns 9 sociala företag och nu finns det endast 6 kvar som har det extremt svårt.

Informationsfilmer

Länkar till andra sidor

Dokument och information

Sociala företag i Roslagen

Mia Vidare

2020-2022

Under 2020–2022 hade Samordningsförbundet en insats för att stödja och samarbeta med arbetsintegrerade sociala företag (ASF) i Roslagen. Arbetet skedde genom en lokal samordnare.

Insatsen fungerade som en länk mellan de Sociala företagen i Roslagen, projektet MIA Vidare Roslagen och Arbetsförmedlingen.

Fortsatt arbete i Lumena-Conecto

Förbundet fortsätter att stödja lokala ASF genom användning av arbetsträningsplatser hos företagen för deltagare i Lumena-Conecto i Roslagen.

Här nedan hittar du en lista med sociala företag i Roslagen som sysslar med arbetsträning. 

Här finns vi

Returskänken

Norrtälje

Insatssamordnare

Thintin Strandman

Vi hjälper dig med:

Det här hittar du på sidan

Nyheter

Forum

När det finns seminarier om sociala företag hittar du dem här.