Lagändring tillåter styrelsesammanträden på distans

Den 16 mars 2022 började en ändring i lagen om finansiell samordning att gälla. Lagändringen gör det möjligt för styrelsen i ett samordningsförbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen kan få delta i styrelsemöten på distans.

I kommunallagen finns möjligheten för fullmäktige att besluta om deltagande på distans för ledamöter i nämnder och styrelser i kommunen. En möjlighet som inte gavs i lagen om finansiell samordning.

I en hemställan till Socialdepartementet 2019 lyfte Nationella rådet behovet av en lagändring för att införa möjligheten att fatta beslut om deltagande på distans i lagen om finansiell samordning. Nationella rådet lyfte argumentet att eftersom samordningsförbund kan omfatta regioner innebär ett krav på fysiskt deltagande ett omfattande resande som både kräver onödigt mycket tid och ger en negativ påverkan på miljön.

När pandemin slog till i mars 2020 och restriktioner infördes blev digitala möten en del av vår vardag. Något som gjorde behovet av att kunna utföra beslutsfattande möten på distans ännu tydligare.

Regeringen lämnade över en proposition om lagändringen till riksdagen den 9 december 2021. I linje med utskottets förslag till bifall godkändes propositionen av riksdagen, utan vidare diskussioner den 17 februari 2022.

Riksdagens beslut
Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund ska bli möjligt (SfU10)

Styrelsen i ett samordningsförbund ska få möjlighet att besluta att ledamöter och ersättare får delta i styrelsesammanträden på distans. Anledningen är att förbunden ska kunna arbeta mer effektivt och hållbart. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommuner och regioner i Sverige kan samverka finansiellt genom att bilda samordningsförbund som finansierar rehabiliteringsinsatser. Syftet är att arbeta för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Lagändringen börjar gälla den 16 mars 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.