MIA Grand Final

Artikel skriven av Sophia Dahlgren

Foto: Artturi Mäntysaari från Pixabay


Den 29 september var det äntligen dags för grand final av projektet MIA vidare!

På förmiddagen hade förbundet bjudit in till en lokal dialog med berörda lokala parter från Roslagen, som medverkat i MIA projektet.

På eftermiddagen hade det länsövergripande MIA projektet en avslutningskonferens inne i Stockholm.

Där fick Roslagen priset som delprojektet med mest växtvärk. Kategorin anspelar på att vi gick från två kommuner till att omfatta hela 6 kommuner.

Förmiddagen gick i dialogens och samtalets tecken


Vi samlade 18 personer med bra fördelning från olika delar av projektet. Det var representanter från både styrgrupp, projektmedarbetare, in remittenter. Vi hade minst en representant från alla medlemsparter.

Förbundschefen gav ett smakprov på en nyligen genomförd enkätundersökning på deltagare som avslutats i projektet innan sommaren 2022. Vi fick också höra från Cecilia och Karin som arbetar på förbundets kansli. De har under ett par månader arbetat med att intervjua medarbetare och deltagare.

Enkätundersökning deltagare

Av 200 avslutade fanns mailadress till 151 och av dem hade 42 svarat på enkäten (svarsfrekvens ≈28%). Vad fick vi då reda på?

  • 20% ansåg att MIA inte var rätt insats eller inte riktigt helt rätt insats för dem.
  • 16% tyckte varken eller.
  • 24 % tyckte att det hade varit en hyggligt bra insats.
  • Och hela 40% ansåg att MIA hade varit en helt rätt och värdefull insats för dem.

Intervjuer av deltagare

Cecilia har hittills intervjuat 7 deltagare och kommer fortsätta med ett par stycken till innan hennes arbete är klart.

Intervjuerna genomsyras av en tacksamhet att ha fått:

  • individuellt stöd och en person att vända sig till (arbetscoach)
  • träffa personer i en liknande situation (kurserna)
  • hjälp att hitta rätt stöd och/eller rätt kontakter (Samverkansteamet)

Men vi har också sett att deltagarna har önskat att de kunde fått mer tid.

Intervjuer av medarbetare

Karins intervjuer av medarbetena gick lite i samma tecken. Att det hade behövts mer tid.

Att delta i projektet har för medarbetarna inneburit möjligheten att:

  • betrakta sin egen organisation utifrån
  • kunna få tillgång till enormt erfarna kollegor
  • kunna ha lite mer tid och anpassa sig efter deltagarens behov

En stor utmaning har varit pandemin och att man ibland behövde använda egna kontaktnät för att lyckas hitta rätt stöd/insats till deltagaren.

Dialog med närvarande

Under hela förmiddagen och presentationen kunde mötesdeltagare fylla i och komplettera samt dela med sig av sina egna erfarenheter.

Vill du veta mer?


Lokalt i Roslagen

Ambitionen är att ha sammanställningarna av enkäter och intervjuer klara senast 24 november.

Regionalt

Mer om den regionala anslutningskonferensen kan du läsa i en artikel på MIA Vidares regionala hemsida.