Nyheter

Publicerad: 14 mars 2022

Att ställa frågor om våld i nära relation är förknippat med en mängd utmaningar och olika former av motstånd, trots att de flesta är överens om att det är viktiga frågor och ett viktigt område.

Sedan hösten 2019 har ett flertal samordningsförbund i hela Sverige deltagit i ett pilotprojekt för att öka upptäckten av våld i nära relation. Nu har MIA Vidare i samarbete med Samordningsförbundet Södertälje släppt en rapport som belyser medarbetarnas upplevelser.

Rapporten undersöker hur det har fungerat att ställa frågor om våld i nära relationer i projekten MIA Vidare och Alis, två projekt som finansieras av samordningsförbund i Stockholms län. Genom både kvantitativa och kvalitativa data utreds utsträckningen i vilken frågor om våld i nära relation ställs till deltagare i projekten, samt vad som behövs för att öka upptäckten av våld.

Publicerad: 10 december 2021

Arbetet startade augusti 2019, då regeringen gav Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen, och Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att verka för att öka upptäckten av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) fick uppdraget att pröva hur samordningsförbunden kunde utgöra en plattform för att öka upptäckten av våld.

– Det har varit en fantastisk utveckling, idag ingår 30 samordningsförbund i arbetet, intresset är stort och fler förbund är på väg att ansluta till arbetet, säger Anita Kruse, NNS.

Publicerad: 22 oktober 2021

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har haft en första workshop med Samordningsförbundet Östra Södertörn för att inleda samarbetet för att nå gruppen Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). 

I maj 2020 fick MUCF tillsammans med flera andra myndigheter regeringens uppdrag att utveckla ett samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar.

Workshopen är en början till en pilot kring hur samordningsförbunden kan samarbeta framöver med MUCF enligt det förslag som kom fram i rapporten Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar.

Publicerad: 21 september 2021

Samverkansprojektet Rekrytera i Helsingborg har under projekttiden lett till att 90,3 procent av de inskrivna, motsvarande 362 personer, gått vidare till arbete eller studier. 

En viktig del i projektet har varit att anställa ”brobyggare”, personer som själva kommer från samma område och i många fall delar samma kultur som de som deltar i projektet.

– Genom Brobyggarna har vi nått fram till individerna på ett helt annat sätt. Många av invånarna saknar annars förtroende för myndigheter, genom att träffa personer från projektet som själva kommer från samma område och som i vissa fall kan tala samma språk, skapas en viktig grund för att vilja vara med i projektet, säger processledaren Cherin El-Hasan.

Publicerad: 16 september 2021

Josefina Bylund på Ludvika kommun har lång erfarenhet av att jobba med nyanlända. När pandemin gjorde det svårt att genomföra deltagarinsatser öppnade den samtidigt upp för en gammal dröm.  I bokprojektet ”Från kvinna till kvinna” beskriver 12 kvinnor sin väg in i svenska samhället.

– Jag ville lyfta fram de som lyckas, låta dem få berätta om hur de gjorde som en inspiration för andra kvinnor som precis har kommit till Sverige. Kunna visa på alla de möjligheter som finns, säger Josefina Bylund.

Publicerad: 30 juli 2021

Finsam har kommit ut med en digital utbildning om arbetet som styrelseledamot. Utbildningen vänder sig i första hand till de som har eller ska få ett uppdrag som styrelseledamot i något av landets samordningsförbund men finns tillgänglig för alla som är intresserade. 

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om uppdraget som styrelseledamot samt hur arbetet bedrivs. Den är i digital form och finns tillgänglig på Finsams hemsida och är beräknad till att ta ca 25 minuter att genomföra.  

Publicerad: 28 maj 2021

I Sverige finns cirka 150 000 personer mellan 16-29 år som befinner sig i livssituationen att varken arbeta eller studera. Gruppen är heterogen men en betydande andel är i behov av tvärsektoriella insatser för att etablera sig i arbete eller studier. Att erbjuda det individanpassade och flexibla stöd som forskning visar är framgångsrikt för målgruppen ställer höga krav på samverkan och samordning av de offentliga aktörernas insatser.

I maj 2020 fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tillsammans med flera andra myndigheter regeringens uppdrag att utveckla ett samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Uppdraget har utförts genom en process för att identifiera och synliggöra de områden som de deltagande myndigheterna anser behövs prioriteras. Processen har utmynnat i sju förslag och tio bedömningar som myndigheterna anser bör prioriteras i ett fortsatt arbete tillsammans.

Publicerad: 28 maj 2021

Samordningsförbunden i Stockholms län samlade den 19 maj medlemmar och samverkansparter till en inspirationskonferens där de delade med sig av viktiga erfarenheter från samordningsförbunden och en utsatt arbetsmarknad. Exempel från det viktiga arbetet i socialfondsprojekt inspirerade till ökat fokus på samverkan.

Publicerad: 10 maj 2021

Samverkan genom samordningsförbund har en viktig funktion för att människor ska få stöd i att inträda eller återgå i arbete eller studier och på så sätt nå egenförsörjning. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tagit fram en viljeförklaring för hur myndigheterna gemensamt ska ta ett större ansvar för samverkan genom samordningsförbund.

Publicerad: 26 april 2021

I podden ”Från ord till Handling” vill samordningsförbundet Skellefteå Norsjö göra svåra samhällsproblem pratbara ”bortom policydokument och checklistor”. Podden leds av Monica Vidman Lundmark och första säsongen fokuserar på våld i nära relationer.

Publicerad: 20 april 2021

Om du är kvinna, har barn i förskoleåldern och arbetar inom vård, skola eller omsorg har du störst risk för att drabbas av psykisk ohälsa.

– Vi ser en stark koppling till arbetsmiljön, säger Ulrik Lidwall analytiker på Försäkringskassan som medverkade på Nationella rådets temaseminarium om Psykisk ohälsa.

Publicerad: 1 april 2021

Nu startas ett nytt projekt som ska ta fram ett helt nytt uppföljningssystem för finansiell samordning. 

– Vår förhoppning är att skapa ett användarvänligt system som vi kan anpassa och vidareutveckla på ett enklare sätt, säger Helena Johansson, projektledare på Försäkringskassan. 

Publicerad: 23 februari 2021

”Det är en förmån att få arbeta med det här, för vi gör verklig skillnad i människors liv. Det har också skapat nya former för samverkan”, säger Kjell Sjundemark, förbundschef i Södertälje som var en av de medverkande på Nationella rådets nya temaseminarium som denna gång handlade om regeringsuppdraget för ökad upptäckt av våld.

Publicerad: 2 februari 2021

Sandra Jannas på Centrum för psykiatriforskning pratar med Karin Daun som arbetar på Samordningsförbundet Roslagen. Karin berättar om vad ett Samordningsförbund är och hur samarbetet mellan aktörerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, region och kommun är organiserat och finansierat.

Publicerad: 1 februari 2021

Regeringen behöver göra en översyn av Finsam för att säkra att stödet når till de grupper som har störst behov. Det är särskilt viktigt under reformeringen av Arbetsförmedlingen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Publicerad: 2 december 2020

Unga som varken jobbar eller studerar, blir ofta kvar i utanförskap i åratal. Det visar en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som presenteras idag. ”Det som sticker ut och förvånar är att unga är i den här situationen under en så lång period, det handlar om år ” säger Sofia Zere avdelningschef på myndigheten.

nyheter

Vill du prenumerera på vårt Nyhetsbrev?

Det distribueras gratis via e-post.

Genom att fylla i formuläret samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter.

För att kunna leverera detta nyhetsbrev behöver vi behandla de uppgifter om dig som du har lämnat i formuläret. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att göra det enligt lag. Uppgifterna sparas tillsvidare, upphör utskicket raderas dina uppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. 

Personuppgifter som behandlas är namn och e-postadress. Personuppgiftsansvarig är Samordningsförbundet Roslagen. 

Kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av behandlingen eller för att göra invändningar.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se

Du har möjlighet att lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Nyhetsbrev

2022
2021
2020