200306-Minnesanteckningar-Roslagens-beredningsgrupp