MIA Vidare Roslagen

MIA Vidare är ett samverkansprojekt mellan åtta samordningsförbund i Stockholms län och som medfinansieras av Europeiska Socialfonden. Genom en kraftsamling tillsammans med samordningsförbundens parter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, tjugo kommuner och Region Stockholm utvecklar vi metoder och arbetssätt och stärker samverkan. Vårt mål är att ingen ska hamna mellan stolarna i sina kontakter med myndigheterna. Fram till 2022 kommer cirka 1 900 personer i Stockholms län att få stöd att närma sig arbetsmarknaden genom MIA.

MIA Vidare Roslagen är ett delprojekt i det länsövergripande MIA Vidare projektet och bedrivs i kommunerna Danderyd, Vaxholm, Österåker, Täby, Vallentuna och Norrtälje. Fram till 2022 kommer cirka 300 personer i Roslagen att få stöd att närma sig arbetsmarknaden via delprojektet MIA Vidare Roslagen.

Vår målgrupp är personer mellan 16 och 64 år boende i de ovannämnda kommunerna. Deltagarna har ofta en komplex situation och behöver ett samordnat stöd för att bli självförsörjande.

Projektets övergripande mål är att erbjuda samordnat stöd för att fler personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna öka sina möjligheter till arbete och egen försörjning. Projektet bygger på att deltagarna genom rätt stöd och insatser ska nå eller närma sig arbete/studier eller ordinarie arbetslivsinriktade insatser.

Våra metoder/insatser är 

  • Samverkansteam, där representanter från alla fyra parter ingår. De genomför tillsammans en kartläggning med deltagarna som mynnar ut i en myndighetsgemensam planering.
  • Motiverande och arbetslivsinriktad kurs.
  • Arbetscoacher – individanpassat stöd med supported employmen för att finna, få och behålla ett arbete.
  • Arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag och/eller hos externa arbetsgivare.

Lästips

Vår rekommendation: ”Berättelsen om MIA”

Tf. Delprojektledare

Sophia Dahlgren

Hur ligger vi till i september 2022?

MIA vidare startade maj 2020 och finansieras av ESF till och med september, därefter av förbundet till sista december.
28 mån av 32 88%
Av deltagarmålet på 300 deltagare har projektet uppnått:
301 deltagare 100%

Deltagarberättelser

Hör f.d deltagare berätta