Insatser i MIA Roslagen

I vårt delprojekt finns möjlighet att ta del av motiverande och arbetslivsinriktad kurs, arbetsträning hos arbetsintegrerande sociala företag samt individuellt stöd/coachning. Exakt vilka insatser det blir beror på deltagarens behov, vilja och önskemål. Det är poängen med MIA Vidare projektet. 

Samverkansteam och samverkansmöten

Den insats som deltagaren först kommer i kontakt med är ett samverkansmöte med våra samverkansteam. Teamen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt medlemskommunerna och träffas i respektive kommun varannan vecka.

Syftet med dessa möten är att kunna ge vägledning, information och kunskap till personer som har behov av samordnat stöd från flera myndigheter. Personerna kan ha ”ramlat mellan myndigheternas stolar” – eller riskera att hamna där – då deras behov av rehabilitering inte kan tillgodoses inom ordinarie verksamheter.

Teamet träffar personen tillsammans med ordinarie handläggare och går tillsammans igenom deltagarens behov, önskemål och förutsättningar. När kartläggningen är klar, är målet att hitta insatser som passar personens behov. Och eftersom människor är olika, blir lösningarna olika. Ibland är projektets insatser aktuella och personen skrivs in som deltagare i projektet men ibland kan deltagaren tillsammans med samverkansteamet anse att annan rehabiliteringsinsats passar hens förutsättningar bättre. Personen får då i mötet en myndighetsgemensam rådgivning och en planering inför nästa steg – men blir inte inskriven i projektet som deltagare.

Motiverande och arbetsinriktad kurs

Kursen vänder sig till den som behöver stöd i att närma sig eller komma tillbaka till arbetslivet. Kursen innehåller olika teman, samt övningar i grupp. Vid sidan av gruppmomenten har deltagarna minst 2 individuella samtal med kursledaren. Därmed kan kursen anpassas efter behov hos kursdeltagarna. Kurser genomförs i Norrtälje och Täby, gruppen träffas två gånger per vecka under 10 veckor.

Supported Employment (SE)–handledare

SE-handledarens uppgift är att ge deltagaren individanpassat stöd i syfte att närma sig arbetsmarknaden. Arbetet startar med att  deltagaren erbjuds göra en kartläggning av behov, intressen och mål. Syftet med det individuella stödet är att deltagaren finner, får och behåller ett arbete.

Arbetsträning och praktik

Arbetsträning/praktik sker utifrån deltagarens förutsättningar och önskemål på ett Arbetsintegrerande Socialt företag (ASF) eller en annan lämplig arbetsplats. Deltagaren har en SE-handledare som ger individuellt stöd under arbetsträning/praktik. Stödet formas utifrån deltagarens behov och kan ges såväl på, som utanför arbetsplatsen.

Arbetsintegrerande Sociala företag (ASF)

Arbetsintegrerade Sociala företag (ASF) är företag vars verksamhet och mål handlar om att skapa samhällsnytta. Ett ASF har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Med begreppet arbetsintegrerande sociala företag avses företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster) och som har ett övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.

Vi samverkar med följande ASF:

Täby: Reinnovation

Danderyd: Spira Samhällsentreprenör

Österåker: Berga Beds, Selmas hunddagis

Norrtälje: Resursen i Roslagen, Café Rekommenderas, Roslagskrafterna, Väddö Hälsoträdgård, Returskänken

Nedan finner du informationsfilmer från några av de ASF som vi samarbetar med.

För mer information om våra insatser i MIA Vidare Roslagen är du välkommen att kontakta oss.