Psykisk ohälsa är en stor anledning till att personer står utanför arbetsmarknaden

I förbundets insatser har vi länge noterat att personer som söker vårt stöd oftast har en psykisk ohälsa. Denna upplevelse stödjs av Försäkringskassans rapport om psykisk ohälsa i dagens arbetsliv. I rapporten framgår att psykisk ohälsa är den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro och är en av de vanligaste orsakerna till att personer står utanför arbetsmarknaden.

För kvinnor och män sammantaget står psykiatriska diagnoser för omkring var tredje startat sjukfall och vartannat pågående sjukfall. Det som blivit vanligare är inte psykiska sjukdomar, som exempelvis schizofreni, utan stressrelaterad psykisk ohälsa som utmattningssyndrom samt olika former av ångesttillstånd och lindrigare depressioner.

Den psykiska ohälsan orsakar stort lidande för enskilda men innebär också stora kostnader för samhället genom försämrade arbetsinsatser och minskad produktion.

Utvecklingen har gått från ryggont till depression under 1990-talet och sen till utmattningssyndrom under 2010-talet

Förskjutningen i sjukfrånvaron mot psykiatriska diagnoser har pågått under en längre tid. Redan under 1990-talet ökade antalet sjukfall orsakade av depressioner, ångesttillstånd och stressreaktioner i Sverige.

Fram till millennieskiftet dominerade rörelseorganens sjukdomar de längre sjukskrivningarna med ökad risk för tidigt utträde ur arbetslivet för att sen efter 2000 bli allt vanligare med en psykiatrisk diagnos.

År 2010 stod depressioner stod för en stor del av sjukskrivningen. Tio år senare hade utmattningssyndrom blivit vanligare.

– I takt med att arbetslivet förändrats och gått från hög grad av industri­produktion till en mer tjänsteproducerande ekonomi så har även den arbets­relaterade ohälsan förändrats. Idag är det inte fysiska åkommor som dominerar längre sjukskrivningar, utan istället är det stressrelaterade sjukskrivningar, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkrings­kassan och huvud­författare till rapporten.

Läs mer


Försäkringskassans artikel

Rekord­många sjuk­skrivningar på grund av stress

Försäkringskassans rapport

Psykisk ohälsa i dagens arbetsliv