Sammanfattning av verksamhetsåret 2021

En artikel skriven av Förbundschef Sophia Dahlgren.

Under våren har förbundet arbetat med årsredovisningen av verksamhetsåret 2021.
Sammanfattningsvis har Samordningsförbundet finansierat följande verksamhet:

Aktiviteter i Förbundet på strukturell nivå uppgick till en kostnad av 1 m.kr:

  • Kartläggning av förbundets/medlemmarnas målgrupp och samverkansbehov.
  • Dialog med rehabiliteringskoordinatorer.
  • I den digitala insatskatalogen kan handläggare och individ hitta relevanta insatser genom ett par klick. 2021 fanns 79 lokala insatser från förbundets kommuner registrerade.
  • Över 300 personer har deltagit i  förbundets Webbinarium.
  • Stimulerat etablering av ett nytt arbetsintegrerat socialt företag, SPIRA i Danderyd.
  • Arbetsgruppen ”Samsyn Sjukskrivna utan sjukpenning” kartlagde att det 2020 fanns 682 sökande om försörjningsstöd med orsak sjukskrivning hos förbundets kommuner. Med ett läkarintyg kan personer ansöka om samordnad rehabilitering hos försäkringskassan även om de inte har rätt till sjukpenning, dock hade endast 26 ansökningar inkommit.

Aktiviteter på individnivå uppgick till en kostnad av 7,6 m.kr:

Förbundet har finansierat projektet MIA vidare Roslagen som under året har arbetat med 196 personer. Av projektkostnaderna har 1,4 m.kr gått till myndighetsgemensamt team, 2,8 m.kr i personalkostnader som arbetat direkt med deltagarna och 1,8 m.kr till förrehabiliterande arbetsträningsplatser för deltagarna. 1,6 mkr har gått till administrativa kostnader, lokal, kompetensstärkning av personal.

Ekonomiskt resultat:

Verksamheten har finansierats av medlemsbidrag på totalt 6 m.kr och drygt 3 m.kr i riktade projektbidrag från Europeiska socialfonden. Därtill hade förbundet vid årets början 3,5 m.kr i eget kapital från tidigare verksamhetsår. Kostnaderna för året uppgick strax över 10 m.kr och årets resultat blev dryga -1 m.kr. Vid 2021 års utgång hade förbundet minskat sitt egna kapital till att omfatta 2,4 milj.kr.

Den 16 mars beslutade styrelsen att godkänna årsredovisningen och den 25 mars granskades den av revisorerna. Ordförande Eva Strand tackar alla våra samarbetspartners och personal i våra insatser. Hon påminner oss alla om att samverkan är en kontinuerlig och levande process, där vi tillsammans bygger ett mer sammanhållet samhälle.


Du hittar årsredovisningen, revisionsrapporten och revisionsberättelsen i vårt arkiv.