Vanliga frågor

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om Deltagarprojektet 2023

Klicka på en fråga för att se svaret.

I listan hittar du de vanligaste frågorna om deltagarprojektet 2023. Hittar du inte svaret på just din fråga kan du kontakta sophia.dahlgren@osteraker.se.

Projektet ska bistå personer som har en potentiell arbetsförmåga men inte kan tillgodose se sig verksamhet som erbjuds av de ordinarie parterna.

Det tilltänkta projektet ska erbjuda ett mer tillgängligt, träffsäkert och hållbart stöd till deltagarna. Det gör vi genom att utveckla samverkan, arbeta med individbaserade metoder och öka medvetenheten om olika kompetenser hos samarbetsparterna.

Syftet är att rusta och stödja deltagaren närmre ett återinträdande eller en etablering på arbetsmarknaden.

Projektet ska bistå personer som har en potentiell arbetsförmåga men inte kan tillgodose de ordinarie insatserna hos arbetsförmedling eller kommun. Syftet är att rusta personerna att kunna ta del av ordinarie insatser och vid behov att ta sig ut på arbetsmarknaden.

En sidoeffekt är att utveckla ett ännu effektivare samarbete och bättre kontakt mellan samarbetsparterna. Erfarenheter från tidigare projekt visar att det är gynnsamt att kombinera medicinsk rehabilitering med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Välfärdssystemet i Sverige är komplext och samverkan mellan olika offentliga verksamheter brister ofta och ett helhetsperspektiv saknas.

Flera utredningar har beskrivit denna brist och samtidigt har det varit svårt att få till konkreta och bestående förändringar när det gäller samverkan mellan olika myndigheter.

Det blir särskilt problematiskt för målgrupper som har omfattande och komplexa behov.

Projektet har finansiering genom medel som ansöks från socialfonden. Uppskattas till en ≈45-50% finansiering av den arbetstid som er projektmedarbetare lägger i projektet.

Detta sker genom att personal i projektet tidsrapporterar varje månad. Sen betalar ESF ut medel till Samordningsförbundet utifrån en schablon beräknad på den redovisade arbetstiden. Ibland kan betalningen ske med en 3 månaders eftersläpning.

Ni som har personalresurser som arbetar i projektet fakturerar förbundet ≈45-50% av er medarbetarkostnad med deras tidrapporter som underlag.

Regionalt

Regionalt samarbetar länets åtta Samordningsförbundet som tillsammans omfattar merparten av länets kommuner. Tillsammans för förbunden dialog med Arbetsförmedling Stockholm, Försäkringskassan Stockholm, Europeiska socialfonden, Akademiskt Primärvådscentrum mfl.

Varje förbund arbetar lokalt med förankring i sina kommuner och sina kontakter inom Försäkringskassan, Arbetsförmedling och region.


Lokalt

Lokalt har Samordningsförbundet Roslagen kontakt med Arbetsmarknadsenheten, Ekonomiskt bistånd och det kommunala aktivitetsansvaret inom kommunerna Danderyd, Norrtälje, Vaxholm, Täby, Vallentuna och Österåker.

Dialog pågår med Försäkringskassan norr och Arbetsförmedling Norr samt vårdgivare Aleris psykiatri. Sen tidigare i nuvarande MIA projekt finns ett upparbetat samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassan och kommuners socialtjänst.

 • Österåkers kommun – Magnus Knutsson
 • Vallentuna kommun – Göran Westerlund
 • Danderyd kommun – Lina Rönnerblad och Robin Fogelberg
 • Täby kommun- Camilla Wass, Kotte Wennerberg, Henrik Mattisson, Lennart Krantz
 • Vaxholms stad – Lorentz Ogebjer
 • Norrtälje kommun – Silvija Mujakovic
 • Anvisa deltagare till projektet
 • Säkerställa att projektets deltagare får tillgång till ordinarie verksamhet om de uppfyller förutsättningarna för att ha rätt till det.
 • Delta i utvärdering, uppföljning och dialog kring implementering av projektet
 • Ta del av projektet resultat och bidra med expertkunskap vid behov
 • En personalresurs från er arbetar utifrån ett uppdrag beskriven i projektverksamhet.
 • Medarbetaren arbetar utifrån en arbetsplats lokalt placerat i kommunen.
 • Parter som tillhandahåller en personalresurs deltar även på chefsnivå i projektets styrgrupp ca 3 ggr/termin (ingen ersättning utbetalas)
 • Tillhandahållen personal ska arbeta med deltagare enligt någon verksamhet som framgår i projektbeskrivning
 • Socialfonden finansierar ca 50% av projektmedarbetarkostnaden

Att du:

 • Arbetar med att utveckla samverkan, individbaserade metoder och öka medvetenheten om olika kompetenser hos samarbetsparterna för att erbjuda deltagare ett mer tillgängligt, träffsäkert och hållbart stöd.
 • Arbetar utifrån ett uppdrag beskriven i projektverksamheten.
 • Tillsammans med övriga projektmedarbetare arbeta lösningsfokuserat och med ett helhetsperspektiv för att stödja deltagaren närmre ett återinträdande eller en etablering på arbetsmarknaden.
 • Har en arbetsplats tillhandahållen av din ursprungsorganisation.
 • Varje månad tidsredovisar din arbetade tid.
 • Deltar i kortare projektaktiviteter/möten 2-4 gånger i månaden. Ett av dem lite längre.
 • Bidrar med expertkunskap vid behov.
 • Deltar i utvärdering och uppföljning.
 • Projektet är till för att testa innovativa idéer och nya lösningar.
 • Projektet är levande och anpassas inom ramen för ansökan under tid.
 • Projektet kan alltid minska budget/medel under tid men kan inte öka.
 • Projektet blir vad de involverade samarbetsparterna gör det till.

När arbetscoachen är på plats kan deltagare remitteras in.

Projektmedarbetare kan tidigast börja arbeta i projektet från den 1 maj 2023. När Arbetscoacherna sen är på plats kan även deltagare boende i aktuell kommun remitteras in. 

Observera att det kan skilja sig i respektive kommun när arbetscoachen kommer på plats. P
Projektmedarbetare kan tidigast börja arbeta i projektet från den 1 maj 2023. Observera att det kan skilja sig i respektive kommun när projektpersonal är tillsatt och tillika när remittering kan påbörjas.

Man anmäler en deltagare till Lumena genom att kontakta det myndighetsgemensamma samverkansteamet för att undersöka aktualisering i projektet.