Samordningsförbundet

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. För de allra flesta fungerar myndigheternas stöd bra och de får den hjälp och det stöd som just de behöver. Men för vissa grupper av individer föreligger dock ett behov av fördjupad samordning och rehabilitering mellan parterna.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för personer som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.

Utifrån ovannämnda lag bildades Samordningsförbundet Södra Roslagen den 7 maj 2014. Förbundet utökades 2019 och finansieras idag av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Förbundets ändamål att inom kommunernas geografiska område att svara för en finansiell samordning mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet insatser. Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.

Samordningsförbundets huvuduppgift

  1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
  2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
  3. Finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.
  4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
  5. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade insatser. De insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via det för parternas gemensamma uppföljningssystem SUS.
  6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
  7. Besluta om samordningsförbundets arbetsordning

Vision och värdegrund

Samordningsförbundet Roslagens vision är att stärka individens förmåga till egen försörjning och ska arbeta utifrån värdegrunden:

Tilltro
Individfokus
Nyskapande
Gemensamt

–  till parterna och individerna
–  med utgångspunkt i medborgarens behov
–  med öppenhet för inkluderande och kreativa lösningar
–  samverkan för rätt insats