Kartläggning av förbundets målgrupp

Artikeln skriven av Förbundschef Sophia Dahlgren.

Varje vår genomför förbundet en kartläggning gällande förbundets målgrupper samt hämtar input från medlemsparterna om behov som föreligger. Underlaget är tänkt att ligga till grund för diskussioner om förbundets kommande verksamhet och insatser.

Vilka är det som är målgruppen för förbundets verksamhet?

Förbundets verksamhet riktar sig till invånare i arbetsför ålder som varken arbetar eller studerar och som behöver stöd från flera parter för att förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Nationellt är riktlinjen att ca 5% av den arbetsföra befolkningen skulle kunna vara aktuell för förbundets verksamhet.

Hur ser målgruppen ut hos oss i Roslagen?

Utifrån underlag från parterna och Kolada.se samt från ekonomifakta.se kunde förbundet hitta en uppskattning av målgruppen som finns i förbundets sex kommuner[1]. I förbundets sex kommuner bodde 2021 cirka 150 000 invånare i arbetsförålder (16-64 år).

Så här ser fördelningen av befolkningen ut per kommun:

4%
Vaxholm

12%
Danderyd

14%
Vallentuna

19%
Österåker

23% 
Norrtälje

28%
Täby

Ungefär mellan 4,4-5,8% av populationen är arbetslösa beroende på boendekommun och cirka 7% saknar gymnasieutbildning.

Målgruppen uppskattas till 5 900 invånare

Den består av invånare som befunnit sig utanför arbetsmarknaden under lång tid och i vissa fall inte ens trätt in på den. Det blir 1 av 20 invånare som inte har möjlighet att delta eller träda in på arbetsmarknaden.

Läs mer i rapporten, där du bland annat hittar specifika detaljer om er kommun/part.


[1] Observera att en och samma individ kan förekomma på flera ställen samt att alla individer inte kan fångas upp av statistiken. Med det vill vi säga att ta statistiken som ett riktvärde på hur det ser ut i förbundets område.