Verksamhet och insatser

Samordningsförbundens roll är att verka för att medborgarna ska få det stöd och  den rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Förbundet finansierar insatser riktade till målgrupper som står långt från arbetsmarknaden och behöver stöd från olika myndigheter för att kunna börja studera eller arbeta.  Det kan vara unga som avslutat skolan i förtid, personer med psykiska funktionshinder eller nyanlända som behöver integreras i arbetsliv och samhälle. Insatser ska vara ett komplement till ordinarie rehabiliteringssinsatser och bygga på  samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunerna. 

Strukturella insatser

Förbundet arbetar genom de strukturella insatserna VårddialogForumInsatskatalogStödja Arbetsintegrerande sociala företag och arbetsgruppen för Samsyn kring sjukskrivna utan sjukpenning.

Insatserna avser bidra till att utveckla en gemensam samverkanskultur mellan medlemmarna samt främja tilltron och kunskapen om varandras verksamheter. Förbundet finansierar en personalresurs för genomförandet av de strukturella insatserna.

Läs mer om våra strukturella insatser i menyn till höger. 

Operativa individinsatser

Förbundet finansierar en operativ individinsats, vårt projekt ”MIA vidare Roslagen”

Projektets övergripande mål är att erbjuda samordnat stöd för att fler personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna öka sina möjligheter till arbete och egen försörjning. Projektet bygger på att deltagarna genom rätt stöd och insatser ska nå eller närma sig arbete/studier eller ordinarie arbetslivsinriktade insatser.

Läs mer om projektet MIA Vidare i menyn till höger eller under huvudmenyn ”Vårt projekt MIA vidare”.