Deltagarens upplevelse av Myndighetsgemensamma teammöten.

Skribent: Cecilia Sjömark, delprojektledare för MIA Vidare Roslagen.

I den här artikeln kan du läsa en sammanställning och påbörjad analys av enkätresultat för deltagarens upplevelse av Myndighetsgemensamma teammöten (MGT). MGT-möten har genomförts under månaden. Enkäten delades ut till deltagaren efter genomfört MGT-mötet i något av de sex samverkansteamen.

ESF-projektet MIA Vidare har valt att använda benämningen Myndighetsgemensamt team (MGT) för de möten där representanter från alla fyra medlemmar (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och region) samverkar tillsammans kring en deltagare. Deltagaren är alltid närvarande vid mötet som fungerar som en kartläggning för att bedöma vilken insats som passar deltagaren bäst.

Klicka här för att få veta mer om Myndighetsgemensamma team.

Deltagaren fick i enkäten ta ställning till följande påståenden:

 • Jag tycker att personalen lyssnade på mig
 • Jag får vara med och bestämma om vilket stöd jag ska ha
 • Jag tycker att vi pratade om det som är viktigt för mig
 • Jag har fått en planering framåt
 • Jag fick svar på mina frågor
 • Jag tycker att rätt myndighetspersoner deltog på mötet
 • Jag upplevde mötet som meningsfullt

Totalt besvarades 30 enkäter varav 46 % kvinnor och 54 % män. Enkätresultaten visade på att deltagarna generellt var mycket nöjda med sin upplevelse av mötet. Till exempel instämde 92 % helt eller delvis på frågan om mötena upplevdes som meningsfulla och 96 % instämde helt i att deltagaren upplevde sig lyssnad på. Att deltagaren får känna medbestämmande i sin egen rehabilitering visade sig genom att 89 % helt eller delvis instämde på att de får vara med och bestämma vilket stöd de ska ha.

I projektmedarbetarmöte påbörjades en analys av resultaten och bland annat diskuterades frågan som avser om deltagaren ”fått en planering framåt”. 54 % av de som besvarat frågan instämmer helt, 23 % instämmer delvis samt 23 % instämmer inte alls eller delvis. Projektmedarbetarna påpekade att MGT-mötet inte alltid mynnar ut i att deltagaren får en planering framåt, ibland vill deltagaren ha ett ytterligare möte för att hinna fundera och ta ställning till insatser eller medverkan i projektet. I vissa fall kan en annan insats bli aktuell istället för MIA och då kan det vara oklart hur planeringen ser ut då det behövs ytterligare möten med ordinarie handläggare innan den fastställs.

Tydliga könsskillnader

Arbetsgruppen kommer arbeta vidare med resultaten med fokus på könsskillnader i svar. Exempelvis: Varför samtliga kvinnor helt instämde på att de fick vara med och bestämma vilket stöd de ska ha, medan samma siffra för männen var 64 %? Noterbart är också att 83 % av kvinnorna upplevde mötet som meningsfullt till skillnad från männen där 57 % helt instämde att mötet var meningsfullt.

Sammanfattningsvis indikerar enkätresultaten på att de personer som deltar i samverkansteamen i Roslagen har en positiv upplevelse av sitt deltagande men att det behövs ytterligare analys av de könsskillnader som uppkommit.

Framgångsfaktorer

Under analys av resultaten utkristalliserades vissa framgångsfaktorer för MGT i Roslagen, exempelvis:

 • Strukturen under mötet. En person inleder och talar om syftet med mötet och varför de övriga personerna deltar från de olika verksamheterna.
 • Personcentrerat. Det är personen själv som får berätta sin historia och bemöts med relevanta, klargörande följdfrågor från övriga mötesdeltagare.
 • Bemötandet. Respektfullt, in lyssnande med fokus på personens intresse, vilja och behov av stöd.
 • Inför mötet finns det ytterst lite information och bakgrund om personen vilket kan bidra till en mer öppen inställning (mindre förutfattade meningar) bland mötesdeltagarna.
 • En förutsättning för att välfungerande team är att medarbetarna i MGT själva vill delta i projektet.
 • En vilja att lära av varandra och vikten av att ha tilltro till deltagaren och dess förmågor men även till varandra och varandras kompetenser. Det krävs också att medlemmarna besitter kunskap om regelverk inom sitt verksamhetsområde och självklart en samsyn kring hur betydelsefull samverkan är för en persons rehabilitering.

Identifierbara utvecklingsområden:

Tydliggöra nästa steg för deltagaren oavsett om projektet är aktuellt eller inte.

Tilltro och samverkan i team byggs upp genom tid, den höga personalomsättningen i MGT påverkar detta negativt, teamets utvecklingsprocess stannar upp eller behöver starta om.