Genomförd Workshop om kommande ESF utlysning

Artikeln är skriven av Sophia Dahlgren, Förbundschef.

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF) har funnits som myndighet sedan år 2000. De arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. ESF-rådet fick i april 2019 uppdrag av regeringen att lämna förslag på ett nytt nationellt socialfondsprogram för 2021-2027.

Förslag på socialfondsprogram

Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla och arbete.
Innebär områden som Ekonomisk utsatthet och etablering, återinträde på arbetsmarknaden och för de som har en instabil ställning på arbetsmarknaden med syfte att få en stabil ställning.

Förslag på program är:

Programområde A – Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla
Programområde B – Öka möjligheten till arbete
Programområde C – Minska risken för ekonomisk utsatthet
Programområde D – Öka kapaciteten i den glesa geografin
Programområde E – Sociala innovationer

Det slutgiltiga Socialfondsprogrammet ESF+ (2021 – 2027) från det Svenska ESF-rådet väntas komma i september 2022.  Det är alltså medel som de utlyser till stora strategiska projekt för målgruppen som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Den tänkta projektverksamheten ska ha som syfte att utveckla befintliga metoder, ta fram alternativa metoder och pröva nya organisationsformer eller samverkansformer. Ansökan avses att lämnas in i oktober, beslutet kommer i december och nytt projekt kan starta jan/feb 2023.


Inför utlysningen

Som en förberedelse inför utlysningen anordnade Samordningsförbundet en workshop om vad ett kommande projekt skulle kunna vara. Workshopen genomfördes den 24 maj tillsammans med ett tjugotal deltagare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och förbundets kommuner.

Summerat gav eftermiddagen nedanstående input på vad som skulle kunna genomföras i ett projekt. Förslagen är fördelade på kategorierna: Jobbfokuserande, Kompetenshöjande, Socialt och Hälsorelaterat. Informationen presenteras utifrån BIP- förhållningssättet.   

Jobbfokuserande: 
●Arbetscoacher till deltagare, fokus arbete från dag 1.
●Samverkan med kommuners arbetsmarknadsenheter
●Samverkan med Arbetsförmedlingen
●Gemensam Samordningsansvarig arbetsgivarkontakter i nordost

Kompetenshöjande:
●Språkträning och motiverande kurser till deltagare

●Digitala verktyg tex chatt,  motivations verktyg till deltagare

●Förrehab.arb.trän platser till deltagare

●Samverkan med komvux och Kunskapscenter nordost.

●Utbildning i ex BIP, bemötande osv för tjänstemänn

Sociala:
●Casemanager som stöd till deltagare

●Myndighetsgementeam som rådgivande stöd till deltagare

●Samverkan med kommunala insatser

Hälsorelaterade:
●Hälsopedagog och livsstils rådgivning till deltagare

●Samverkan med psykiatrin, BUP, Primärvården, ungdomsmottagning

Enligt BIP förhållningssätt är jobbfokuserande insats bäst men det är ännu bättre i kombination med ytterligare insats.

Finansieringen

Uppskattningen är att ESF kommer att utlysa en finansieringsgrad på 40-45% av projektkostnader. Dvs att projektpartners behöver själva medfinansiera 55-60% av projektet.

Samordningsförbundet Roslagen har 3,5-4,0 m.kr som kan användas som medfinansiering i ett kommande projekt. Dessa medel kan användas till att finansiera gemensam projektverksamhet som inte har en direkt koppling till någon av samarbetsparterna. Dessutom ska sådan verksamhet vara  tillgängliga för alla deltagare oavsett kommun eller aktualiserande medlemsparter. Exempelvis förrehabiliterande arbetsträningsplatser och myndighetsgemensamt team.

Förbundsmedlemmar som nordost Kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan i projektet testa verksamhet som har en koppling till sitt verksamhetsområde och få 40-45% av kostnaden finansierade av ESF.  

Detta kan vara exempelvis vara:

  • Att kommuner testar arbetscoacher med närmre koppling mellan arbetsmarknadsenheter och det kommunala aktivitetsansvaret. Och/eller att utveckla arbete med kommuninvånare oavsett vilken offentlig försörjning de uppbär.
  • Att Försäkringskassans handläggare testar metoden casemanagment.
  • Att Arbetsförmedlingen eller kommuners näringslivsenheter testar en samordning av arbetsgivarkontakter i nordost.

Nästa steg

Är att förbundet sammanställer en projektskiss utifrån de samtal och möten som förbundet har haft med förbundsmedlemmarna och det som framkom på workshopen. Den skickas ut till samtliga förbundsmedlemmar.

De ska i sin tur  fundera på:

Hur väl stämmer projektskissen med vad de vill göra?

Är det någon verksamhet de vill testa med och erhålla 45% finansiering från ESF?

Finns ett intresse/viljeinriktning att delta från medlemmen?

De behöver förankra inom den egna organisationen vad de vill göra och ta fram en skrivelse eller ett beslut om intresse/viljeinriktning att delta i ett gemensamt projekt. Skrivelsen behöver vara förbundet tillhanda i september i samband med att arbetet påbörjas med utlysningen.

Målet är att få ihop ett gemensamt projekt som alla förbundsmedlemmar känner är deras projekt. Ett projekt som möter upp deras behov som de ser hos sina deltagare/medborgare.