Sammanfattning av verksamhetsåret 2022

Artikel skriven av Förbundschef Sophia Dahlgren

Under våren har förbundet arbetat med årsredovisningen och bokslut av verksamhetsåret 2022. I den här artikeln får du en sammanfattning av vår finansierade verksamhet under året.

Aktiviteter i Förbundet på strukturell nivå

Uppgick till en kostnad av 1,1 m.kr

  • Kartläggning av förbundets/medlemmarnas målgrupp och samverkansbehov.
  • I den digitala insatskatalogen där handläggare och medborgare kan hitta relevanta insatser genom ett par klick, fanns 2022 hela 109 lokala insatser från förbundets kommuner registrerade.
  • Kunskapsstärkt 9 arbetsintegrerade sociala företag.
  • Arbetsgruppen ”Samsyn Sjukskrivna utan sjukpenning” tog fram en process och information om hur målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning kan ansöka om samordnad rehabilitering.

Aktiviteter på individnivå

Uppgick till en kostnad av 7,2 m.kr

MIA Vidare Roslagen

Förbundet har finansierat projektet MIA vidare Roslagen som under året har arbetet med 176 personer. Av projektkostnaderna har 1,4 m.kr gått till myndighetsgemensamt team, 2,6 m.kr i personalkostnader som arbetet direkt med deltagarna och 1,9 m.kr till förrehabiliterande arbetsträningsplatser för deltagarna. 1,3 mkr har gått till administrativa kostnader, lokal, kompetensstärkning av personal.

Avslutade insatser

Under 2022 avslutades följande insatser och projekt.

  • Vårddialog
  • Insatskatalogen
  • Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning (SAMSUS)
  • Kunskapsstöd till sociala företag
  • Socialfondsprojektet Mia vidare Roslagen

Du hittar utvärderingar och slutrapporter i arkivet på vår hemsida.

Klicka här för att gå till arkivet.

Ekonomiskt resultat

Verksamheten har finansierats av:
Medlemsbidrag på totalt 6 m.kr.
Riktade projektbidrag från Europeiska socialfonden på drygt 2,16 m.kr.
Förbundets kapital
Därtill hade förbundet vid årets början 2,4 m.kr i eget kapital från tidigare verksamhetsår.
Kostnaderna för året uppgick strax över 10 m.kr
Årets resultat blev -2,16 m.kr.
Vid 2021 års utgång hade förbundet minskat sitt egna kapital till att omfatta 300 tkr.

Vid 2021 års utgång hade förbudet minskat sitt egna kapital till att omfatta 300 tkr. Den 22 mars beslutade styrelsen att godkänna årsredovisningen och den 23 mars granskades den av revisorerna.

Ordförande Eva Strand tackar alla våra samarbetspartners och personal i våra insatser och påpekar att vi nu har arbetet ner vårt egna kapital. Styrelsen ser nu att det är dags att få en ökad ekominsk budget och en förfrågan går nu ut till medlemmarna om en ökning av medelstilldelning med en miljon kronor.

Nu ser vi fram emot verksamhetsåret 2023!